Kolejowy kozioł oporowy przesuwny o działaniu impulsywnym

Budowa kozła oporowego

Kolejowy kozioł oporowy przesuwny o działaniu impulsywnym zbudowany jest z konstrukcji kratownicowej ze zderzakami oraz opórek szynowych - hamulców (głównych elementów odpowiedzialnych za pracę impulsywną kolejowego kozła oporowego). Wszystkie elementy można wygodnie poskręcać w docelowym miejscu montażu kolejowego kozła oporowego wraz z obliczoną odpowiednią ilością opórek szynowych umieszczanych w gniazdach do tego przeznaczonych. W razie potrzeby opórki mogą zostać umieszczone za kolejowym kozłem oporowym. W zależności od masy składów kolejowych, ich prędkości oraz oczekiwanej drogi hamowania dobierana jest właściwa ilość opórek szynowych (hamulców).

koziol przesuwny

Montaż kozła przesuwnego

Do montażu kozła przesuwnego nie wymaga się stosowania poduszki piaskowej. Długość użyteczna toru zajęta przez kozioł równa jest sumie długości jego konstrukcji (2m) oraz drogi hamowania, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych torów. Kozioł może być stosowany jako obiekt stały lub tymczasowy. Proces montażu lub demontażu nie przekracza kilku godzin i może być wykonany bez wyłączania torów z eksploatacji.

kozioł samohamowny

Kozioł samohamowny Unitor - pozytywna opinia Instytutu Kolejnictwa

Oferowany przez nas kozioł oporowy samohamowny uzyskał pozytywną opinię Instytutu Kolejnictwa w ramach Krajowej Oceny Technicznej IK-KOT-2022/0155 wydanie 1.

kozioł oporowy kolejowy

Parametry techniczne kozła oporowego

Masa hamowanego składu: do 4000 ton Prędkość: do 20 km/h Droga hamowania kozła: do kalibracji poprzez dobranie ilości hamulców

Podstawa prawna

Dopuszczenie do obrotu i eksploatacji kozła oporowego jak i innych budowli, urządzeń czy pojazdów reguluje: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. (DZ. U. z dnia 30 maja 2014 poz. 720) Na podstawie art.22f ust. 14 ustawy z dnia 28 marca2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 poz. 644). Zgodnie z powołanym aktem prawnym obowiązek uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wynika z zamieszczenia lub nie danego obiektu w: „Wykazie rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.” Wspomniany wykaz znajduje się w rozdziale 3 w/w rozporządzenia. Konsekwencją tego, że kozły oporowe nie są wymienione we wspomnianym wykazie, jest brak obowiązku i możliwości posiadania dla nich świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Pomimo to, kierując się względami bezpieczeństwa i potrzebą potwierdzenia poprawności technicznej zastosowanych rozwiązań przeprowadziliśmy szereg prób i badań naszego kozła. Zwieńczeniem całego procesu było wykonanie końcowych prób funkcjonalnych i wytrzymałościowych w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie, w efekcie których uzyskaliśmy Krajową Ocenę Techniczną naszego produktu, co w konsekwencji pozwoliło uzyskać możliwość nadawania znaku B dla kozłów oporowych.